Algemene verkoopsvoorwaarden Agrityre

Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van wijzigingen die de partijen schriftelijk kunnen aanbrengen. Door het toevertrouwen van een opdracht erkent iedere koper van volgende algemene verkoopsvoorwaarden kennis te hebben genomen. In ieder geval worden de bijzondere of algemene voorwaarden van de contractant uitgesloten, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden door AGRITYRE.

 1. BESTELLINGEN
  1. Elke bestelling is slechts bindend na bevestiging van de administratie van AGRITYRE.
  2. AGRITYRE behoudt zich het recht om bij onbeschikbaarheid van de goederen de bestelling te annuleren of te reduceren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding.
 2. PRIJZEN
  1. Onze prijslijsten kunnen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden, daar elke bestelling moet bevestigd zijn door AGRITYRE.
  2. Onze prijzen kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
  3. Zonder uitdrukkelijk akkoord worden onze aanbiedingen steeds gedaan zonder verbintenis.
 3. KORTINGEN
  1. AGRITYRE behoudt zich het recht om zowel handels- als financiële kortingen zonder voorafgaand bericht te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
 4. VERZENDING – TRANSPORT – LEVERING
  1. Onze prijzen zijn af Kallo, tenzij anders schriftelijk vermeld.
  2. Het risico van de geleverde goederen gaat over op de koper van zodra hij ze in ontvangst neemt.
  3. Terugzendingen dienen franco aan ons adres te gebeuren, tenzij anders overeengekomen.
  4. De klant wordt geacht de goederen zelf in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid behoudt AGRITYRE zich het recht de goederenoverdracht te laten tekenen door derden en de bestelde goederen te lossen. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de risico-overdracht naar de koper toe.
  5. Leveringstermijnen, afmetingen en gewichten, die in de offerte bepaald worden, zijn louter ten titel van aanduiding verstrekt. Eventuele vertragingen in de levering zullen nooit aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding van onzentwege, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling.
 5. BETALING
  1. Al onze leveringen zijn contant betaalbaar en dit zonder enige aftrek.
  2. Zowel de persoon aan wie de goederen zijn verkocht, als aan wie ze zijn gefactureerd of aan wie ze zijn afgeleverd, zijn jegens ons samen hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor betaling van de goederen.
  3. Bij niet-tijdige betaling mag AGRITYRE de goederen terugvorderen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door enkele mededeling van onze wil door een met de post aangetekende zending aan de koper.
 6. BEHOUD VAN EIGENDOM
  1. Alle goederen blijven eigendom van AGRITYRE tot het moment de koper al zijn verplichtingen, uit welke overeenkomst ook, voldaan heeft.
  2. Indien de koper niet stipt aan zijn verplichtingen voldoet, is AGRITYRE ten allen tijde gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, ook wanneer deze door de koper reeds doorverkocht zijn.
 7. STRAFBEDING EN RENTE
  1. Bij gebrek aan betaling binnen de vastgestelde termijn is van rechtswege en zonder enige aanmaning op de gefactureerde som een interest verschuldigd van 1% per maand vanaf de factuurdatum.
  2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt – zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is en onverminderd de gebeurlijke gedingkosten – het saldo verhoogd met een forfaitair schadebeding van 15% op het totaal van de gevorderde factuurbedragen of – saldi, dit met een minimum van 125 euro en een maximum van 2.500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  3. Bij niet-betaling van openstaande bedragen en/of enige andere contractuele wanprestatie of inbreuk op de goede trouw is AGRITYRE vrij de tussen haar en de koper geldende betalingstermijnen en kortingen te wijzigen en de uitvoering van alle lopende orders op te schorten of te annuleren, en dit op kosten en voor rekening van de klant.
  4. AGRITYRE houdt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege buitengerechtelijk te ontbinden via aangetekende ingebrekestelling in geval van niet-betaling van openstaande en vervallen bedragen door de koper.
  5. Wanneer AGRITYRE zich op artikel 7 d) moet beroepen, behoudt zij zich uitdrukkelijk het recht om van de koper een vergoeding te eisen voor alle schade die voortvloeit uit de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst.
 8. COMPENSATIE
  1. AGRITYRE behoudt zich te allen tijde het recht voor de door haar verschuldigde bedragen te compenseren met de bedragen die leveranciers en/of kopers haar schuldig zijn, ongeacht de omstandigheden van de tegenpartij.
 9. RETOURS, RUIL EN TERUGNAME
  1. Verkochte goederen worden nooit terug genomen
  2. Retourzendigen dienen uitsluitend franco Kallo te worden verzonden en na schriftelijke toestemming van AGRITYRE.
 10. KLACHTEN
  1. Om geldig te zijn moeten alle klachten ons schriftelijk en aangetekend binnen de acht dagen na levering van de goederen overgemaakt worden. Daar wij geen klachten aanvaarden die niet werden vastgesteld bij aankomst van de goederen, vragen wij de kopers de goederen na te zien bij levering en elke ontbrekende hoeveelheid, beschadiging of abnormale vertraging door de laatste vervoerder te doen vaststellen en aan deze laatste het gebruikelijk voorbehoud te maken.
  2. Betwiste goederen mogen niet verplaatst, bewerkt of vernietigd worden mits uitdrukkelijke toestemming van AGRITYRE. AGRITYRE moet te allen tijde deze betwiste goederen kunnen onderzoeken, en dit in de magazijnen van AGRITYRE, tenzij anders overeen gekomen.
  3. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand voor ongevallen of schade, voor vertraging of onderbreking van de dienst veroorzaakt door al dan niet verborgen fouten aan onze producten of door elke fabricagefout.
  4. Bij afwijzing van de klacht kan AGRITYRE de gemaakte kosten (transport, verplaatsingskosten, …) doorrekenen aan de klant.
 11. LEVERANCIERS- / PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
  1. Onze waarborg voor de verkochte goederen is uitsluitend beperkt tot de waarborg verleend door onze leveranciers en, rekening houdend met de slijtagegraad, ten hoogste tot de waarde van de geleverde goederen, met uitsluiting van schadeloosstelling voor gelijk welke andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade.
  2. AGRITYRE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van abnormaal gebruik van onze producten. Minimaal dienen onze voorschriften maar ook deze van onze leveranciers inzake toepassingsgebied, gebruik, druk, snelheid, … nageleefd te worden. Onze klanten zijn verplicht de gebruiker hiervan duidelijk op de hoogte te brengen.
  3. Het is niet toegestaan geheel of gedeeltelijk de merken, merktekens en getallen die op onze producten voorkomen aan te passen of te verwijderen.
  4. AGRITYRE verwerpt iedere leverancier- of productaansprakelijkheid wanneer de goederen niet door ons werden geleverd of wanneer de goederen na levering een wijziging hebben ondergaan. Door AGRITYRE verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en nooit bindend.
  5. Goederen geleverd door AGRITYRE zijn niet DOT-gerelateerd.
 12. BEVOEGDE RECHTERS / TOEPASSELIJK RECHT
  1. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.
  2. Al onze overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht.